Hyresvillkor

 

IndustriSpår AB Hyresvillkor 20130517 

  • 1. Tillämplighet Nedanstående villkor skall gälla om annat inte avtalats mellan uthyrare, Industrispår i Ystad AB och hyrestagare 

8 9. Skador hyresobjekt, reparationer och försäkring. Hyrestagaren svarar för uppkomna skador, som ej är att hänföra till normalt slitage, från det att hyresobjektet lastats och till det lossats vid uthyrarens förråd. Stilleståndskostnad debiteras. Reparationer får ej utföras utan uthyrarens godkännande. Uthyraren ansvarar ej för skador som kan uppstå till följd av driftsstörningar förhyrd utrustning under hyrestiden. Hyrestagaren är sålunda inte berättigad till ersättnin

for produktionsbortfall, viten, utebliven vinst eller liknande med anledning av leveransförsening eller reparation av hyresobjektet. Stöld, transport, sprängningsoch skadeståndsförsäkring är ej tecknad av uthyraren. Det åligger hyrestagaren att tillse att erforderliga försäkringar är tecknade

$ 2. Leverans Alla hyresobjekt levereras fritt uthyrarens förråd. Hyresobjekten skall kundens risk och bekostnad återlämnas till samma förråd

  • 3. Hyrtid Hyrestiden räknas fr om den dag hyresobjektet avsändes eller hålles tillgängligt för avhämtning från i hyresavtalet angiven plats to m den dag hyresobjektet återlämnas i hyresavtalet angiven plats
  1. Förlust av hyresobjekt. Förlorade hyresobjekt debiteras till nyanskaffningsvärde
  • 4. Hyresberäkning Hyran gäller för 7 dagar per vecka

8 5. Överlåtelse Hyresobjektet får inte utan uthyrarens godkännande användas av annan än hyrestagaren

$11. Reklamation Eventuell anmärkning mot utlämnat hyresobjekt skall skriftligt anmälas till uthyraren senast åtta dagar efter mottagandet. Anmälningar ej gjorda inom denna tid godkännes ej

$ 6. Deposition Om uthyraren fodrar skall hyrestagaren deponera ett belopp hos uthyraren motsvarande objektets värde

$ 12. Uppsägning Vid utebliven betalning förbehåller sig Industrispår AB att utan varsel säga upp avtalet och återtaga hyresobjekt hyrestagarens bekostnad

$ 7. Användning Hyrestagaren är skyldig att anmodan underrätta uthyraren om var hyresobjektet förvaras eller används. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats. Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållande för vilka den är avsedd. Hyrestagaren ansvarar för att personal har erforderliga kunskaper och utbildning för framförande och användning av hyresobjektet. 

$13. Force Majeure Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter som uthyrare eller hyrestagare inte råder över och som hindrar, försvårar eller försenar ett fullgörande av åtagandet. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning, Däremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv. 

8 8. Skötsel och vård Hyrestagaren är skyldig att väl vårda hyresobjekt och annat hyresmateriel och att iakttaga utfärdade föreskrifter om hyresobjektets skötsel samt att använda föreskrivna driv- och smörjmedel. Driv- och smörjmedel mm bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård av hyresobjektet skall hyrestagaren använda kompetent personal. Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. 

  • 14. Betalningsvillkor Till överenskomna priser tillkommer gällande mervärdesskatt. Fakturering sker löpande varannan vecka. Betalning erläggs 30 dagar efter fakturadatum, om inte andra skriftliga överenskommelser gjorts. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad. 

$ 15. Tvister De tvister som kan uppkomma mellan uthyrare och hyrestagare skall avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. 

IndustriSpår AB 

Dragongatan 51, SE 271 39 Ystad, Sweden 

Tel. +46 411 795 00 Fax. +46 411 795 25 mail@industrispar.se www.industrispar.se