Fyller 40 år est.1981

Den 28 april 1981 gick startskottet för ett nytt företag i Ystad – Industrispår i Ystad.

Grundaren av företaget, Gert Andersson, hade vid den tiden arbetat i 16 år på Persöner Spårteknik som tillverkade växlar och utförde spårentreprenader. Han hade lärt sig branschen från grunden och kände att det var rätt tid att ta erfarenheterna och kunskaperna vidare. Ambitionen med Industrispår AB var från början att utveckla mindre och medelstora maskiner för järnvägsbranschen.
Det blev av olika anledningar inte så vid det tillfället, istället inriktade Industrispår sig på underhåll och nybyggnation av järnväg och kranspår. Främst till infrastrukturägare som industrier, hamnar och kommuner. Ett av de första jobben var att bygga ett kranspår i Härnösand och sedan fortsatte man på den inslagna entreprenadvägen i många år, bland annat med dåvarande Banverket som stor kund.

1983 hjälpte Industrispår den dåvarande regeringen att ta fram en kalkyl för underhåll av Inlandsbanan. När den var färdigställd visade det sig att Industrispårs kalkyl låg betydligt lägre än den SJ:s Banavdelning redovisat. Detta väckte ont blod hos SJ:s dåvarande regionchef i Luleå, som ifrågasatte Industrispårs kompetens.
1983 uppförde man också en mindre verkstad på östra industriområdet i Ystad.
1985 lyckades Industrispår ta hem ett av de största anbuden i företagets historia – rivningen av banan Eslöv-Tomelilla.
1988 uppfördes en ny spårväxelverkstad på ca 1500 m².
Företaget fortsatte att utvecklas och 1992 hade Industrispår AB 125 anställda. Då kom beslutet – Banverket skulle inte längre anlita utomstående spårentreprenörer utan alla arbeten skulle utföras av deras egen produktionsavdelning.
För Industrispår innebar detta ett antal magra år och personalstyrkan reducerades kraftigt. Företaget arbetade i stort sett enbart med entreprenader åt privata infrastrukturägare, både i Sverige och i Danmark. Trafikverket lämnade ut en del rivningar till utomstående entreprenörer och där gjorde Industrispår en del arbete.
Men tio år senare, 2002, insåg Banverket att man inte kunde utföra alla arbeten i egen regi utan konkurrensutsättning. När Banverket åter öppnade upp för entreprenörer, var Industrispår tidigt med. 2002/2003 var man med och rustade upp banan Ystad-Simrishamn och därefter kom ombyggnaden av Söderåsbanan för 86 miljoner.

Industrispårs grundidé att utveckla maskiner har följt med genom åren och Industrispår har konstruerat och tillverkat många produkter som vunnit mark inom järnvägsbranschen. Ambitionen har alltid varit att erbjuda marknaden rationella lösningar och produkter av hög kvalitet. Ytterligare ett mål med innovationerna har varit att förbättra arbetsmiljön för rallarna.
Rälslyftaren, som togs fram 1993 och sedan har vidareutvecklats, spar både tid och rallarnas ryggar. 
Slipersutläggningskranen som vidareutvecklats och moderniserats av Industrispår, har effektiviserat utläggning av spårspann och slipers. Tre seriekopplade kranar kan lyfta drygt 60 betongslipers.
Ballastfördelaren kan manövreras av en operatör som kan välja att gå vid sidan av vagnen vid utläggning av makadam eller sitta på den svängbara stol som monterats på ena sidan av vagnen.

Bland Industrispårs produkter kan nämnas Partikelmagneten  som tagits fram i samarbete med Trafikverket för att minska signalfel, Veloxbefästningen som är framtagen speciellt för gaturäl samt plastmellanlägget Parcus som tagits fram som alternativ till traditionella gummimellanlägg.
De senaste åren har Industrispår investerat i en mycket modern maskinpark som gör det möjligt att arbeta med legotillverkning utöver det dagliga arbetet med tillverka produkter till den enskilt största kunden Trafikverket. I den välutrustade verkstaden finns bland annat svetsrobot, automatsvarv, avgradare och plasmabrännare.
Norska Banenor och danska Banedanmark är återkommande kunder och till dem levererar Industrispår bland annat stoppbockar. Stoppbockar som också återfinns i Tyskland, Italien, Turkiet och Korea.
Sedan 2016 arbetar Industrispår i partnerskap med Portugisiska EFACEC med att utveckla Trafikverkets nya vägskyddsanläggningar i projekt ALEX .
Detta är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt genom tiderna och att Industrispår är en av få utvalda samarbetspartners visar med all tydlighet att företaget idag – 40 år efter starten – fortfarande lever efter ambitionen att förse infrastrukturägare med effektiva, hållbara och ekonomiskt fördelaktiga lösningar.

Delta i vår tävling och vinn trisslotter!
Svaren hittar ni om ni surfar runt lite på hemsidan.

Vår VD inspekterar spår – var är han?
Svar:_______________________________________________________________
Vi arbetar målmedvetet för att efterleva vår kvalitets- och miljöpolicy. Vilka certifikat har vi?
Svar:_______________________________________________________________
Vår verkstad är ca 1 200m² stor. Nämn tre maskiner i verkstadens moderna maskinpark.
Svar:_______________________________________________________________
Ett annat namn på gruvräl?
Svar:_______________________________________________________________
Vår mönsterskyddade Partikelmagnet har visat sig minska andelen signalfel på de sträckor där den monterats. Nämn tre ställen där Partikelmagneten är monterad.
Svar:_______________________________________________________________
Vilka två av våra specialprodukter presenteras på hemsidan?
Svar:_______________________________________________________________
Vad skiljer vårt plastmellanlägg Parcus från andra plastmellanlägg?
Svar:________________________________________________________________
Vi har genom åren utvecklat en hel del maskiner för spåranläggning. En av dessa är MRL-rälslyftare. Vad används den bland annat till?
Svar:__________________________________________________________________
Våra stoppbockar tillverkas för leverans över hela världen. Nämn tre länder där man kan hitta våra stoppbockar.
Svar:__________________________________________________________________
Det finns ett flertal olika befästningar för att fästa räls på slipers. Vad heter den befästning vi har tagit fram?
Svar:__________________________________________________________________

Svaren skickas in till marie.hallqvist@industrispar.se

Dragning den siste i varje månad. Tre vinnare vars en trisslott.